EXAMPLES OF INDICATIONS
FOR iTENS

 

Systemic pain

 Causalgia

 Neuralgia

 Osteoarthritis

 Phantom pain

 Raynaud’s syndrome

 Rheumatoid arthritis

 Diabetic neuropathy

 Multiple Sclerosis

 

Abdominal pain

 Diverticulitis

 Dysmenorrhea (Painful menstrual period)

 Postoperative pain

 

Back pain

 Spondylopathy

 Intervertebral disc disease

 Radiculopathy

 Cervicocranial syndrome

 Facet syndrome

 Panniculitis

 Intercostal neuralgia

 Lumbago

 Lumbago with sciatica

 

Extremity pain

 Sprains/Strains

 Peripheral nerve injury

 Tendinitis, Bursitis, Synovitis, Epicondylitis (Tennis, Golf ellbow)

 Carpal tunnel syndrome

 Frozen shoulder

 Subacromial bursitis

 Sciatica

 Gonarthrosis

 Coxarthrosis

 Trombophlebitis